Certifiering ger spetskompetens som borgar för en god slutprodukt

Vi är certifierade sakkunniga inom tillgänglighet och ser till att du får lösningar som fungerar och är praktiska. Uppdragen omfattar medverkan som sakkunnig avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vid både nybyggnad och ändring av många olika typer av byggnader, utemiljöer och anläggningar. Projekten varierar från medverkan som kunskapskonsult och certifierad sakkunnig enl. PBL till inventeringsuppdrag av befintliga publika lokaler med åtgärdsförslag.

Regelverk:

  • PBL – Plan- och bygglagen

  • PBF – Plan- och byggförordningen

  • BBR – Boverkets byggregler

  • ALM 2 – gäller allmänna platser

  • HIN 3 – avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder, förvaltningsskede

  • AML – Arbetsmiljölagstiftningen

  • Diskrimineringslagen

  • Förordningen (2001:526) – berör statliga myndigheters ansvar, särskilda riktlinjer finns

  • Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m